Giải Trí

Cách đặt mật khẩu cho thư mụcCách đặt mật khẩu cho thư mục
Hôm nay chuối tiêu xin hướng dẫn các bạn cách khóa một thư mục (folder), sử dụng chương trình có đuôi .bat để đặt mật khẩu và làm ẩn thư mục cần khóa đi.
Đoạn mã sử dụng trong chương trình
==========================================
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=(more than)”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private “HTG Locker”
attrib +h +s “HTG Locker”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=(more than)”
if NOT %pass%== PASSWORD goto FAIL
attrib -h -s “HTG Locker”
ren “HTG Locker” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End
================================================
Các bạn ghé thăm để biết thêm nhiều thủ thuật hơn

Nguồn: https://v-cms.org

Xem thêm bài viết khác: https://v-cms.org/giai-tri

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like